Husorden

HUSORDEN

ALMENT:
·         Hoved- og kælderdøre skal holdes lukkede og låste.
·         Vandspild som vandhaner og toiletter der løber, skal straks meddeles udlejer.
·         Lejeren er forpligtet til under lejemålets beståen at foretage sædvanlig rengøring i lejligheden og pudse lejemålets ruder, således at lejemålet til enhver tid fremtræder renholdt i sædvanligt omfang.
·         Er en lejer, dennes husstand eller besøgende skyld i tilsvining af  trappe, opgang eller andre fællesarealer, skal lejeren straks drage omsorg for nødvendig rengøring.
·         Hvis der sker skade på ejendommen, skal det anmeldes til udlejer hurtigst muligt.
·         Lejeren har ansvar for at husstanden samt besøgende overholder husordenen.
·         Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende revideres af udlejer, såfremt der findes behov herfor.
AFFALD:
-         Husholdningsaffald skal anbringes i lukkede poser i ejendommens affaldscontainer.
      Se her hvad du må komme i affaldsbeholderen
-    Stort pap må ikke komme i papircontaineren
      Se her hvad du må komme i papirbeholderen.
-         Affald der ikke fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning.
-         Kasseret indbo, papkasser o.l. må ikke sættes på trapper, gange, lofter, kældre, gård eller ved dagrenovarionsbeholderne. Det vil blive fjernet på lejers regning uden varsel.
 
ALTANER:
·         Altankasser må kun opsættes efter tilladelse fra udlejer. Beplantning og vedligeholdelse af altankasser må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere
ANTENNE & PARABOL:
·         Opsætning af enhver form for udendørs antenne/ parabol må kun opsættes efter skriftlig tilladelse og anvisning fra udlejer.
BILER, MC, CYKLER & KNALLERTER:
·         Parkering og vask af biler og motorcykler må ikke finde sted på ejendommens grund.
·         Campingvogne og trailers må ikke parkeres på ejendommens grund
·         Cykler, knallerter, barnevogne mm må kun stilles på de af udlejer anviste steder. I modsat fald kan sådanne ejendele fjernes uden varsel.
 
BØRN, LEG, BARNEVOGNE & LEGEREDSKABER:
·         Leg og ophold på fællesarealerne skal ske under rimelig hensyn til de øvrige beboere og skal ophøre ved mørkets frembrud.
·         Legetøj må ikke efterlades, men skal af de pågældende eller deres familie fjernes ved legetidens ophør.

FÆLLESAREALER:
·         Vaskerummet skal efter endt benyttelse afleveres ryddeligt og rengjort.
·         Tøjet skal tørres på de af udlejer anviste steder og skal fjernes umiddelbart efter at tøjet er tørt.
Der må ikke ryges i opgangen og på fællesarealerne
Sko, tøj m.m. må ikke opbevares i opgangen

 
HUSDYR:
 
·         Det er ikke tilladt at holde hund, kat eller andre dyr (slanger, mus, rotter, marsvin og lignende) i det lejede jf. lejekontraktens § 10. 
KÆLDERRUM:
 -      Hvis du bruger et kælderrum til opbevaring af dine ejendele, bør du sikre at, de opbevarede genstande kan tåle fugt, som der ofte vil være i en kælder.
-     Opbevar ikke ting direkte på gulvet, da der kan være risiko for opstigende vand i forbindelse med skybrud m.m.
 
STØJ, FESTER M.M.
·         Der må ikke udvises støjende eller truende adfærd, der kan genere de øvrige beboere. Der er mere lydt i en beboelsesejendom, end de fleste er klar over. Tag venligst hensyn.
·         Benyttelse af radio, tv, musikanlæg, instrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til de øvrige beboere og bør undgås i tiden kl. 24.00 – 06.00
·         Hvis der enkelte gange holdes fest skal, alle beboere orienteres mindst en uge i forvejen,med opslag i opgangen, og efter kl. 23 skal musik dæmpes til et absolut minimum
 
Udlejning gennem Airbnb og lignende sider må ikke finde sted.
 
 
I øvrigt henvises til Lejelovens og lejekontraktens almindelige bestemmelser.
Overtrædelse af bestemmelserne i lejekontrakten og husordens reglementet kan medføre ophævelse af lejemålet efter lejelovens § 83 litra e eller §93 litra g.